شماره حساب های شرکت به نام حسین عباس نژاد


پاسارگاد :
شماره کارت :  4382-0255-2910-5022 
شماره شبا : IR380570030101000786224001