رسالتشمارهنام صاحب حساب
کارت

5022-2910-0255-4382

حسین عباس نژاد لامی
بانکپاسارگاد