شماره حساب های شرکت به نام حسین عباس نژاد


ملت :
شماره کارت :  1020-8410-3379-6104 
شماره شبا : IR880570030180000786224001