لیست محصولات این تولید کننده faratech

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • متراژ : 1.5 مترورژن : version1.4تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinمجهز به تکنولوژی کانال برگشت صداجنس بدنه کابل : Pvc پوشیده شده با الیاف نسوز

  540,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 10مترورژن : version1.4تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinمجهز به تکنولوژی کانال برگشت صداجنس بدنه کابل : Pvc پوشیده شده با الیاف نسوز

  2,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 15مترورژن : version1.4تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinمجهز به تکنولوژی کانال برگشت صداجنس بدنه کابل : Pvc پوشیده شده با الیاف نسوز

  3,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 20مترورژن : version1.4تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinمجهز به تکنولوژی کانال برگشت صداجنس بدنه کابل : Pvc پوشیده شده با الیاف نسوز

  3,630,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 3 مترورژن : version1.4تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinمجهز به تکنولوژی کانال برگشت صداجنس بدنه کابل : Pvc پوشیده شده با الیاف نسوز

  690,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 5 مترورژن : version1.4تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinمجهز به تکنولوژی کانال برگشت صداجنس بدنه کابل : Pvc پوشیده شده با الیاف نسوز

  940,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 1.5 مترورژن : version 2.0تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinجنس بدنه کابل : PVC Round typeمشخصات : 4k,Version 2.0,ARC,2160,23Gbps

  800,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 10 مترورژن : version 2.0تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinجنس بدنه کابل : PVC Round typeمشخصات : 4k,Version 2.0,ARC,2160,23Gbps

  3,850,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 15 مترورژن : version 2.0تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinجنس بدنه کابل : PVC Round typeمشخصات : 4k,Version 2.0,ARC,2160,23Gbps

  6,380,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 20 مترورژن : version 2.0تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinجنس بدنه کابل : PVC Round typeمشخصات : 4k,Version 2.0,ARC,2160,23Gbps

  8,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 3 مترورژن : version 2.0تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinجنس بدنه کابل : PVC Round typeمشخصات : 4k,Version 2.0,ARC,2160,23Gbps

  1,170,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • متراژ : 5 مترورژن : version 2.0تعداد رشته های داخلی : 1+19سوکت ها : gold plated 19 pinجنس بدنه کابل : PVC Round typeمشخصات : 4k,Version 2.0,ARC,2160,23Gbps

  1,820,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف